จำนวนงานบริการวิชาการ แยกตามคณะ/สำนัก

จำนวนงานบริการวิชาการ แยกตามคณะ/สำนัก

คณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2559 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2560 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2561 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2562 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2563 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2564 (เรื่อง)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม031210112
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร0172323073
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ0066211
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0001000
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์00003800
คณะศิลปศาสตร์0149000
สถาบันวิจัยและพัฒนา01313146617
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0000000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0000000
สำนักงานอธิการบดี0000000
รวม 0345863471523
จำนวนงบประมาณ แยกตามคณะ/สำนัก

จำนวนงบประมาณ แยกตามคณะ/สำนัก

คณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2559 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2560 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2561 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2562 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2563 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2564 (บาท)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม0.0044,400.00780,523.86548,629.6216,210.00230,000.00395,800.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร0.003,777,500.003,475,926.523,175,402.600.001,149,600.00551,300.00
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ0.000.00480,950.00285,890.0090,100.00310,980.00190,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.000.000.00194,561.000.000.000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์0.000.000.000.009,964,798.990.000.00
คณะศิลปศาสตร์0.0021,000.00110,500.00170,503.000.000.000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา0.001,573,613.001,934,046.00914,339.00453,290.00198,316.001,697,709.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0.000.000.000.000.000.000.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0.000.000.000.000.000.000.00
สำนักงานอธิการบดี0.000.000.000.000.000.000.00
รวม 0.005,416,513.006,781,946.385,289,325.2210,524,398.991,888,896.002,834,809.00