จำนวนงานบริการวิชาการ แยกตามคณะ/สำนัก

จำนวนงานบริการวิชาการ แยกตามคณะ/สำนัก

คณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2560 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2561 (เรื่อง)ประจำปีงบประมาณ 2562 (เรื่อง)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม312101
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร1723230
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ0662
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0000
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์0000
คณะศิลปศาสตร์1490
สถาบันวิจัยและพัฒนา1313146
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0000
สำนักงานอธิการบดี0000
รวม 3458629
จำนวนงบประมาณ แยกตามคณะ/สำนัก

จำนวนงบประมาณ แยกตามคณะ/สำนัก

คณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2560 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2561 (บาท)ประจำปีงบประมาณ 2562 (บาท)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม44,400.00780,523.86548,629.6216,210.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร3,777,500.003,475,926.523,175,402.600.00
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ0.00480,950.00285,890.0090,100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.000.000.000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์0.000.000.000.00
คณะศิลปศาสตร์21,000.00110,500.00170,503.000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา1,573,613.001,934,046.00914,339.00453,290.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0.000.000.000.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0.000.000.000.00
สำนักงานอธิการบดี0.000.000.000.00
รวม 5,416,513.006,781,946.385,094,764.22559,600.00